mobili versija | standartinė versija
main-image

Įrašai

Ūkio skyrius

ŪKIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Organizuoti ir atlikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų procedūras ((kanceliarinių, ūkio prekių, kuro, automobilių techninės apžiūros, transporto remonto paslaugą ir kt. pirkimui), įskaitant pirkimus, naudojantis Centrine perkančiosios organizacijos (toliau CPO) ir Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau CVP IS);
2.    Rengti viešųjų pirkimų planą, dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, technines specifikacijas);
3.    Užtikrinti tinkamą darbų ir sveikatos, priešgaisrinę ir civilinę saugą: organizuoti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus (įvadinius ir darbo vietoje), pildyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos žurnalus;
4.    Organizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos filialų turto apsaugą;
5.    Prižiūri Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos sutarčių, susijusių su turto apsauga, turto draudimu, komunalinėmis paslaugomis (šilumos, elektros energijos, vandens tiekimu ir t. t.) vykdymą;
6.    Užtikrinti patalpų (Birutės g. 8, Skuodas) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, apšildymo, elektros energijos tiekimo, dujų) funkcionavimą:
6.1.    Kontroliuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos naudojamus energetinius resursus: vandenį, elektros energiją, šilumos energiją;
6.2.    Organizuoti inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir patikras;
7.    Organizuoti ir pagal galimybes atlikti einamąjį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos filialų patalpų remontą;
8.    Organizuoti ir užtikrinti tarnybinio automobilio techninę priežiūrą;
9.    Užtikrinti tarnybinio automobilio tikslinį naudojimą ir saugojimą;
10.    Išduoti ūkines, higienos, kanceliarines bei kitas prekes ir inventorių kitiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams ir filialams;
11.    Prižiūrėti vidaus šilumos įrenginius, vidaus kanalizacijos ir vandentiekio tinklą, esamus santechnikos įrenginius;
12.    Tikrinti elektros sistemos ir įrenginių techninę būklę;
13.    Rūpintis kultūros renginių ūkiniu aptarnavimu: parodų montavimu, salės paruošimu renginiams, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos pastato puošyba ir kt.;
14.    Teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriui darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, pastatų techninės būklės priežiūros klausimais;
15.    Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos turto inventorizaciją;
16.    Rengti su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ūkine veikla susijusių dokumentų projektus;
17.    Sudaryti turto nurašymo, įkainojimo, perdavimo naudoti veikloje ir kitus aktus;
18.    Organizuoti ir vykdyti valdomų pastatų, patalpų, materialinio inventoriaus tinkamą priežiūrą ir eksploataciją:
18.1.    Organizuoti pastatų, patalpų ir įrenginių techninę priežiūrą;
18.2.    Remontuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos patalpas ir jose esančius sanitarinius įrenginius;
19.    Organizuoti ir vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos materialinį aprūpinimą:
19.1.    Nustatyti materialinių vertybių poreikį, užtikrinti ekonomišką ir efektyvų materialinių vertybių panaudojimą;
19.2.    Organizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, statybinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis;
19.3.    Tiekti, sandėliuoti ir išduoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams darbo priemones ir materialines vertybes;
19.4.    Planuoti ir inicijuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklai vykdyti reikiamus pirkimus;
19.5.    Organizuoti ir atlikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyrių patalpų ir teritorijos valymą;
19.6.    Organizuoti ir vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos tarnybinių automobilių eksploataciją, organizuoti automobilių remontą, techninę apžiūrą;
19.7.    Organizuoti ir kontroliuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos pastatų, patalpų apsaugą;
19.8.    Organizuoti ir pagal kompetenciją vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą įstaigoje;
19.9.    Dalyvauti įvairiuose projektuose ir (ar) juos vykdyti pagal kompetenciją;
20.    Vykdyti ir kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus užduotis ir pavedimus (pagal Ūkio skyriaus kompetenciją).

Funkcijos

1.    Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas (kanceliarinių, ūkio prekių, kuro, automobilių techninės apžiūros, transporto remonto paslaugą ir kt. pirkimui);
2.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos aprūpinimo inventoriumi ir būtinomis darbo priemonėmis organizavimas ir vykdymas;
3.    Saugių darbo sąlygų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams ir vartotojams užtikrinimas;
4.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos patalpų, įskaitant patalpas, kuriose yra įkurti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialai, priežiūra, remonto darbų poreikio nustatymas ir remonto darbų atlikimas.