mobili versija | standartinė versija
main-image

Įrašai

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Savo kompetencijų ribose, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos strategiją, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio viešųjų bibliotekų padaliniais, aptarnaujančiais vaikus ir jaunimą, švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t. t.;
2.    Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metų veiklos ataskaitomis, atliktų tyrimų bei veiklos analizės rezultatais, rengti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metų veiklos planus ir jais vadovautis;
3.    Organizuoti Skuodo miesto gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
4.    Komplektuoti ir kaupti aktualų Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą;
5.    Nurašyti ir iš Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo išimti nebeaktualius ar sugadintus dokumentus;
6.    Rinkti, kaupti ir saugoti dokumentus, susijusius su Skuodo rajono savivaldybe: žymūs krašto žmonės, gamtos objektai, verslo įmonės, kultūrinis tapatumas ir t. t.;
7.    Vykdyti išliekamąją vertę turinčių dokumentų, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninimo darbus;
8.    Organizuoti ir vykdyti skaitmeninės informacijos duomenų bazės kūrimą;
9.    Organizuoti ir rengti įvairius Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius renginius, įskaitant parodas ir viešųjų erdvių renginius;
10.    Organizuoti ir vykdyti įvairius, Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius mokymus: kompiuterinio, informacinio, skaitmeninio raštingumo ir t. t., tai užtikrinant galimybę mokytis, tobulėti (mokymasis visą gyvenimą);
11.    Organizuoti ir vesti įvairius, Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius edukacinius užsiėmimus;
12.    Mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis, duomenų bazėmis;
13.    Vartotojui paprašius, vykdyti bibliografinę paiešką;
14.    Pagal vartotojų pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
15.    Analizuoti vartotojų pateiktas užklausas;
16.    Senyvo amžiaus arba neįgaliesiems asmenims teikti nestacionaraus aptarnavimo paslaugas: dokumentų pristatymas į namus arba globos įstaigas, užsiėmimų ir renginių organizavimas globos įstaigose;
17.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams, turintiems regėjimo problemų (silpnaregiams, akliesiems), dirbti kompiuteriu su specialia programine įranga;
18.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams per Lietuvos integraliąją bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) rezervuoti dokumentus arba pratęsti pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
19.    Vartotojams pageidaujant, rezervuoti arba pratęsti jų pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
20.    Kurti naujus ir tobulinti esamus skaitytojų aptarnavimo metodus;
21.    Kurti ir taikyti naujus vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo metodus;
22.    Rengti ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniajam bibliotekininkui teikti informaciją, skirtą informuoti apie Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;
23.    Maketuoti plakatus, skrajutes, lankstinukus ir t. t., skirtus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklai viešinti;
24.    Registruoti gautus prenumeruojamus leidinius LIBIS Periodikos registravimo posistemėje;
25.    Registruoti kraštotyrinio pobūdžio analizuojamus aprašus;
26.    Konsultuoti ir mokyti vartotojus naudotis elektroninėmis skaityklėmis;
27.    Bendradarbiaujant su Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigomis organizuoti ir koordinuoti darbą su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos jaunimo grupės vartotojais;
28.    Suteikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojams galimybę pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento (toliau TBA) arba tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (toliau TTBA) paslaugomis;
29.    Konsultuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir kitų skyrių, aptarnaujančių vartotojus, darbuotojus darbo su vartotojais, kraštotyrinio, bibliografinio-informacinio, renginių organizavimo ir kitais klausimais;
30.    Rengti ir įvairiems fondams teikti projektus, skirtus kultūrinei, edukacinei veiklai finansuoti;
31.    Dalyvauti vykdant vartotojų nuomonės ir kitus socialinius tyrimus.

Funkcijos

1.    Tenkinti Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų informacinius ir bibliotekinius poreikius;
2.    Organizuoti ir vykdyti renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus;
3.    Rinkti, sisteminti, kaupti ir viešinti kraštotyrinę informaciją;
4.    Viešinti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;
5.    Rengti ir teikti projektų paraiškas, įgyvendinti laimėtus projektus.