2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius

Kalendoriuje minimos Skuodui ir rajonui svarbios datos bei šiame krašte gimusių, augusių, gyvenusių, dirbusių ir savo gyvenimą paskyrusių miesto, rajono gerovei, asmenybių gimimo ir mirties sukaktys. Nurodomas ryšys su Skuodo kraštu.
 


Sausis

4 d. – 10 metų, kai Mosėdyje mirė [2007] ilgametis Mosėdžio kolūkio pirmininkas Apolinaras Kvietkauskas. Gimė 1933 m. liepos 7 d. Skuodo rajono Šliktinės kaime.

24 d. – 80 metų, Skuodo rajono Rumšaičių kaime gimė [1937] gydytojas ginekologas, ilgametis Skuodo rajono centrinės ligoninės vyr. gydytojas (1972-1992) Vaclovas Mažrimas. Mirė 2015 m. liepos 6 d. Skuode.

24 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Krakių kaime gimė [1942] lietuvių ir Australijos poetė, vertėja, dietologė Lidija Šimkutė – Pocienė. Gyvena Australijoje.

27 d. – 40 metų, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1977] jūrininkas, laivavedys, vyr. leitenantas Tadas Jablonskis.

28 d. – 75 metai, kai Skuode gimė [1942] bibliotekininkė, kraštotyrininkė, ilgametė Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė (1972-1999) Aurelija Rymantė Pliaterytė – Šmaižienė.

28 d. – 40 metų, kai Vilniuje mirė [1977] istorikas, kultūros veikėjas, pedagogas, knygnešių rėmėjas Bronius Untulis. Gimė 1883 m. spalio 4 d. Skuodo rajono Rumšaičių kaime.

31 d. – 55 metai, kai Skuodo rajone, Aleksandrijoje gimė [1962] miškininkas, rašytojas Audrius Šikšnius. Gyvena nuo 1992-ųjų Šilutės rajono Pagrynių kaime.
 

Vasaris

1 d. – 110 metų, kai Skuode gimė [1907] tremtinys, grafikas Jonas Juozas Burba. Mokėsi Skuodo progimnazijoje. Gimtinėje išmoko latvių ir žydų kalbas. Mirė tremtyje, 1952 m. balandžio 26 d. Novosibirsko srities Krasnozerskoje. Perlaidotas 1990 m. gegužės 20 d. Panevėžyje.

1 d. – 100 metų, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė [1917] fagotininkas, dirigentas Zenonas Jonušas. Broniaus Jonušo brolis. 1972 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Majamyje. Ten, Floridos valstijoje 1986 m. vasario 3 d. mirė.

10 d. – 30 metų, kai Čikagoje, JAV mirė [1982] architektas, spaudos bendradarbis Mykolas Untulis. Kraštiečio, istoriko Broniaus Untulio sūnus. Gimė 1921 m. balandžio 9 d. Vilniuje.
 
14 d. – 105 metai, kai Skuodo rajono Stripinių kaime gimė [1912] teisininkas, atsargos leitenantas, spaudos bendradarbis Kazys Januta. Mokėsi Ylakiuose. Gyvendamas Amerikoje straipsnius pasirašydavo J. Klauseikio slapyvardžiu. Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d. JAV. Jo palaikai perlaidoti 2007 m. birželio 24 d. Ylakių senosiose kapinėse, šiaurinėje Šv. Roko koplyčios pusėje prie motinos kapo.
 
16 d. – 155 metai, kai Skuodo rajono Trumplaukės kaime gimė [1862] daraktorė, knygnešė Magdalena Bankaitė. Nuo 1929-ųjų gruodžio gaudavo knygnešio ir daraktorės pensiją. Apsigyveno Plungės elgetyne. Mirė 1933 m. liepos 29 d. Plungėje. Palaidota senosiose Plungės kapinėse.
 
21 d. – 35 metai, kai Floridoje mirė [1982] gydytojas Jonas Saudargas. Gimė 1908 m. vasario 27 d. Šakių rajone. 1935-1940 metais vertėsi gydytojo praktika Skuode, dėl paslaugumo labai mėgstamas pacientų.
 
28 d. – 90 metų, kai Plungėje gimė [1927] pedagogas, Skuodo vidurinės mokyklos direktorius (1950-1955, 1967-1969, 1971-1983), prozininkas Aleksandras Dokšus.
 
29 d. – 45 metai, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė [1972] Lietuvos operos ir baleto artistas, virtuozas Mindaugas Baužys. Nuo 2001-ųjų šoka Teksaso valstijos Arlingtono baleto trupėje (JAV).
 

Kovas

6 d. – 50 metų, kai JAV, Čikagoje mirė [1967] feljetonistas, žurnalistas Albinas Valentinas. Gimė 1908 m. gruodžio 3 d. Skuodo rajono Būdvietės kaime.

8 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Laumaičių kaime gimė [1952] muzikos pedagogas, Skuodo vargonininkas Bronislovas Anužis. Mokėsi Kaukolikų aštuonmetėje mokykloje.

11 d. – 70 metų, kai Kretingos rajone gimė [1947] UAB „Žemaičių virvės“ direktorius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Skuodo rajono tarybos pirmininkas, buvęs Skuodo rajono Aleksandrijos kolūkio pirmininkas (1981-1990) Kazys Domarkas.

19 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje gimė [1937] tolimojo plaukiojimo kapitonas, inžinierius laivavedys Stasys Algirdas Jonkus. Mirė 2006 m. liepos 18 d. Klaipėdoje.

20 d. – 90 metų, kai Kretingos rajono Mančių kaime gimė [1927] habil. biomedicinos m. daktarė, onkologė Elena Moncevičiūtė – Eringienė. 1937-1945 m. mokėsi Kretingos ir Skuodo gimnazijose.

21 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Erslos kaime gimė [1927] habil. biomedicinos m. daktarė, profesorė Ona Kuprytė – Kublickienė.

23 d. – 50 metų, kai Skuodo rajono Daukšių kaime gimė [1967] bibliotekininkė, visuomenininkė, kraštotyrininkė, literatė Birutė Strakšytė.

26 d. – 95 metai, kai Skuode gimė [1922] Šiaulių dramos teatro aktorė Emilija Danilevičiūtė – Dapšienė. Mirė 2003 m. liepos 17 d. Šiauliuose.

27 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Jedžiotų kaime gimė [1937] muzikos pedagogas, pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovas, dirigentas, kompozitorius Pranas Škimelis. Mokėsi Jedžiotų pradinėje, Aleksandrijos septynmetėje mokyklose. Gyvena Plungėje.

30 d. – 85 metai, kai Pasvalio rajone gimė [1932] pedagogas, literatas, Skuodo vidurinės mokyklos direktorius (1963-1967) Jonas Brazdžionis. Gyvena Palangoje.
 

Balandis

2 d. – 90 metų, kai Skuode gimė [1927] inžinierius Raimundas Šukys. 1944-aisiais pasitraukė į Vokietiją, 1949 – į JAV. Gyvena Bostone. Jo tėvas prieš karą buvo Tarptautinio banko Skuodo filialo valdytojas, mama – felčerė, pribuvėja. Mokėsi Skuode. Į Skuodą R. Šukys buvo atvykęs 1993 ir 2012 metais.

7 d. – 70 metų, kai Skuode gimė [1947] pianistė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja, Fortepiono klasės docentė Janina Neniškytė – Lyvens. Bajorų Vainauskų giminės palikuonė.

10 d. – 90 metų, kai Skuodo rajone, Mosėdyje gimė [1927] kanklininkė Julija Šakėnaitė – Miltakienė. Mirė 1993 m.

10 d. – 70 metų, kai Rokiškio rajone gimė [1947] biologė, zoologė, parazitologė, biologijos m. daktarė Janina Reda Mažeikytė. 1970-1972 metais dirbo Skuodo rajono Mosėdžio vidurinėje mokykloje mokytoja.

17 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Vabalių kaime gimė [1932] pedagogas, Skuodo rajono Švietimo skyriaus vedėjas (1962-1983) Anicetas Bubliauskas. Mokėsi Ylakiuose. Mokytojavo Šatėse, Aleksandrijoje, Tėveliuose, Skuode. Mirė 2003 m. rugpjūčio 7 d. Skuode.

18 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Ylakių parapijos Medsėdžių kaime gimė [1907] kunigas, tremtinys, prisiminimų knygos „Mano gyvenimo takelis“ autorius Jonas Ilskis. 1962-1965 m. buvo Ylakių parapijos altaristas ir vikaras. Mirė 1985 m. spalio 6 d. Viekšniuose (Akmenės r.).

25 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Puodkalių kaime gimė [1937] rašytojas, satyrikas, žurnalistas Jonas Adolfas Strakšys. Gyvena Vilniuje.

26 d. – 75 metai, kai Telšių rajone gimė [1942] žemės ūkio darbuotojas, LR Seimo narys (2000-2004), Skuodo rajono Gėsalų žemės ūkio bendrovės pirmininkas, LDK Gedimino ordino I laipsnio medalininkas Edvardas Karečka. Gyvena Gėsaluose.

27 d. – 95 metai, kai Platelių valsčiuje gimė [1922] mąstytojas, literatūros ir dailės žinovas Justinas Mikutis. Dvejus metus gyveno Skuodo rajono Gėsalų kaime, esančioje poeto Stasio Jonausko sodyboje. Mirė 1988 m. birželio 27 d.
 

Gegužė

2 d. – 70 metų, kai Rukų kaime, Skuodo rajone gimė [1947] pedagogė, kraštotyrininkė, S. Daukanto premijos laureatė Magdalena Rumbutytė –  Taurinskienė. Mokėsi Rukuose, vėliau Mosėdžio vidurinėje mokykloje, VPI. Nuo 1973-ųjų dirba Šačių vidurinėje, dabar pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.

9 d. – 80 metų, kai Šiaulių rajono Verbūnų kaime mirė [1937] veterinarijos gydytojas, visuomenininkas, knygnešys Matas Veitas. Gimė 1870 m. spalio 21 d. Skuodo rajono Veitelių kaime. Palaidotas Šiaulių rajono Kužių kapinėse. 2010 metais Telšių apskrities VMVT teritorijoje, esančiame parke atidengtas paminklas Matui Veitui (1870-1937).

10 d. – 45 metai, kai Meksikoje mirė [1972] dailininkas Viktoras Bričkus. Gimė 1924 m. kovo 31 d. Skuodo rajone, Lenkimuose. Baigė Skuodo gimnaziją.

14 d. – 165 metai, kai Raseinių rajone, Kalnujuose gimė [1852] Ylakių vargonininkas Antanas Tallat-Kelpša. Kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos tėvas. Į Skuodo rajoną, į Ylakius vargonininkas Antanas Tallat-Kelpša atvyko su kunigu S. Pancieriu. Čia vargonininku išbuvo iki klebono mirties. Mirė 1936 m. lapkričio 3 d. Kalnujuose.

15 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Skypsčių kaime gimė [1922] muzikologas, docentas Vytautas Venckus. Augo Sedoje, Laižuvoje. Mirė 1997 m. lapkričio 6 d. Vilniuje. Palaidotas Palangos miesto kapinėse.

19 d. – 60 metų, kai Kazachijoje gimė [1957] Kretingos pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, etninės kultūros mokytoja ekspertė, nevyriausybinės organizacijos „Baltijos tiltas“ viceprezidentė Virginija Rudavičienė. 1968-1975 metais mokėsi Skuodo I-oje vidurinėje mokykloje, 1975-1976 m. dirbo Šačių vidurinėje mokykloje mokytoja. Gyvena Kretingoje.

21 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Derkinčių kaime gimė [1937] statybininkas, tautodailininkas, kaukių drožėjas Pranciškus Veisas. Mirė 2009 m. liepos 28 d. Akmenės rajone, Papilėje.

22 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė [1922] chirurgas, habil. biomedicinos m. daktaras, profesorius Augustinas Pronckus. Mokėsi Ylakių, Skuodo mokyklose, baigė Mažeikių gimnaziją. Mirė 2009 m. balandžio 1 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
 

Birželis

3 d. – 15 metų, kai Notėnuose, Skuodo rajone mirė [2002] tautodailininkas, literatas Vaclovas Pocius. Gimė 1943 m. gegužės 12 d. Skuodo rajono Barstytalių kaime. Gyveno Barstyčiuose, Notėnuose ir kitur. Palaidotas Barstyčių kapinėse.

6 d. – 75 metai, kai Šiauliuose gimė [1942] filologė, habil humanitarinių m. daktarė, docentė, VPU Slavistikos fakulteto Rusų kalbos katedros vedėja, dviejų monografijų autorė Vida Dirvianskytė – Gudonienė. Ji ir jos tėvai su sesute Nijole pokaryje gyveno tėvo tėviškėje, Skuodo rajono Prialgavos kaime, iš kurio 1948 m. buvo ištremti į Sibirą.

6 d. – 60 metų, kai Žemaitijoje gimė [1957] teisėjas, Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininkas Alvydas Žerlauskas. Nuo 1984-ųjų gyveno Skuode. 1987-1999 buvo Skuodo rajono apylinkės teismo pirmininkas.

7 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Udralių kaime gimė [1937] nusipelnęs melioratorius, ilgametis UAB „Šilutės melioracija“ gen. direktorius, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas Pranciškus Zubė. 1953-1957 m. mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

8 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1937] rašytojas, žurnalistas Algirdas Vaseris. Karo metais bei pokaryje su tėvais gyveno Skuodo rajono Geidučių kaime. Mokėsi Šatėse.

10 d. – 100 metų, kai Žemaičių Kalvarijoje mirė [1917] siuvėja, knygnešė Petronėlė Riepšaitė. Čia ji gyveno ir knygas platino drauge su seserimi Barbora Riepšaite. Gimė 1837 m. Ylakių valsčiaus Margininkų kaime.

10 d. – 60 metų, kai Daukšiuose, Skuodo rajone gimė [1957] dailininkė keramikė Daiva Ložytė. Nuo 1984-ųjų gyvena ir dirba Klaipėdoje.

20 d. – 95 metai, kai Kretingos rajono Visvainių kaime gimė [1922] gydytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos fondo JAV įkūrėjas Antanas Razma. Mokėsi Skuode.

30 d. – 45 metai, kai Čikagoje mirė [1972] teisininkas, pedagogas, Teisės m. daktaras, bibliografas Zenonas Ašoklis. Gimė 1906 m. sausio 15 d. Skuodo rajono Raudonių kaime.
 
 

Liepa

8 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Kulų kaime gimė [1937] habil. gamtos m. daktaras, Šiaulių universiteto docentas Leonas Paulauskas.

9 d. – 50 metų, kai Skuodo rajono Daktarų kaime gimė [1967] literatas Arūnas Jurevičius. Baigė Skuodo II-ąją vidurinę mokyklą.

9 d. – 5 metai, kai Vilniuje mirė [2012] mikrochirurgas, habil. biomedicinos m. daktaras Mečislovas Vitkus. Gimė 1923 m. balandžio 17 d. Šilalės rajono Pagrybės kaime. 1951-1953 m. dirbo Skuodo rajono ligoninės vyr. gydytoju ir chirurginio skyriaus vedėju.

10 d. – 180 metų, kai Prancūzijoje, Nanci mieste mirė [1837] kunigas, poetas, vertėjas, Minsko garbės kanauninkas Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis. Gimė 1779 m. rugsėjo 12 d. Skuodo rajono Baidotų kaime.

14 d. – 5 metai, kai Vilniuje mirė [2012] dailininkė, akvarelininkė, dailėtyrininkė Ramunė Lebedytė – Sabaliauskienė. Gimė 1940 m. lapkričio 8 d. Skuode, lietuvių literatūros istoriko Jurgio Lebedžio šeimoje, kuris 1940-1941 m. buvo Skuodo gimnazijos direktorius.

16 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Večių kaime gimė [1957] teisininkė, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narė Raimonda Petkutė.

17 d. – 50 metų, kai Skuode gimė [1967] žurnalistė, Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovė spaudai, LR-1 laidos „Gyvoji istorija“ autorė ir vedėja Inga Berulienė.

21 d. – 115 metų, kai Salantų parapijos Reketės kaime gimė [1902] kalbininkas Antanas Salys. Penkias gimnazijos klases baigė Skuode. Mirė 1972 m. liepos 31 d. Filadelfijoje, JAV.

28 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Sriauptų kaime gimė [1957] žurnalistė, leidinių redaktorė, literatė Danutė Ramonaitė – Mukienė. 2013 metais apdovanota Žemaičių šlovės žvaigžde.
 

Rugpjūtis

3 d.- 70 metų, kai Salantuose gimė [1947] žurnalistė, dienraščio „Klaipėda“ savaitraščio „Jūra“ korespondentė Adelė Mišeikytė – Žičkuvienė. 1956 m. baigė Skuodo rajono Šatraminių pradinę mokyklą.

8 d. – 110 metų, kai Skuodo rajone, Vindeikiuose gimė [1907] garsi Geidučių kaimo gyventoja, tautosakos pateikėja, atsiminimų autorė Stefanija Pučinskaitė – Pladukienė. Mirė 1998 m. kovo 16 d. Salantuose.

15 d. – 85 metai, kai Kretingos rajono Klausgalvų kaime gimė [1932] poetė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Operos katedros scenos kalbos dėstytoja, docentė, Kretingos rajono garbės pilietė Meilė Kudarauskaitė. 1939-1944 metais su tėvais ir broliu gyveno Mosėdyje, Skuodo rajone ir mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje.

20 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Gailiškių kaime gimė [1932] dailininkas, vitražų kūrėjas Bronius Grušas. Mokėsi Raudonių pradinėje, Ylakių gimnazijoje, Klaipėdos I-oje vidurinėje. 1963-ais baigė VDI. Nuo 2001-ųjų vasaros iki mirties vadovavo Ylakių vaikų dailės vasaros stovyklai. Mirė 2013 m. lapkričio 16 d. Vilniuje.

22 d. – 75 metai, kai Kaune gimė [1942] botanikas, habil. Biologijos m. daktaras, prof. Algimantas Mečislovas Olšauskas. 1960-1964 metais mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

24 d. – 55 metai, kai Skuode gimė [1962] bibliotekininkė, Birštono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jablonskytė – Jaskūnienė. Gyvena Birštone.

26 d. – 55 metai, kai Kelmės rajono Beržinės kaime gimė [1962] istorijos mokytojas metodininkas, kraštotyrininkas, filatelistas, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius (nuo 2006-ųjų) Virginijus Jokšas.

27 d. – 65 metai, kai Klaipėdos rajone gimė [1952] pedagogė, Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė. Nuo 1978-ųjų gyvena ir dirba Skuode.

28 d. – 80 metų, kai Kaune mirė [1937] jaunas teisininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas Liudvikas Nezabitauskis. Gimė 1903 m. sausio 29 d. Skuodo rajono Baidotų kaime. Mokėsi Skuodo progimnazijoje.
 

Rugsėjis

3 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Rukiškės kaime gimė [1957] gydytojas, Tauragės gimdymo namų vyr. gydytojas Petras Kalinauskas.

5 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1952] žurnalistas, laikraščio „Respublika“ įkūrėjas Rytis Taraila.

9 d. – 65 metai, kai Klaipėdos rajone, Lelėnuose žuvo [1952] pedagogas, tautosakos rinkėjas, publicistas Matas Untulis. Gimė 1889 m. rugsėjo 21 d. Skuodo rajono Rumšaičių kaime. 1927-aisiais – Ylakių progimnazijos direktorius.

10 d. – 40 metų, kai Skuode gimė [1977] etnomuzikologė, LMA doktorantė, LTV „Gero ūpo“, „Duokim garo“ laidų vedėja, folkloro dainininkė, folkloro kolektyvų „Virvytė“ ir „Šaltinis“ vadovė, Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ (1994) laureatė Loreta Mukaitė – Sungailienė. 1984-1990 metais mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

13 d. – 90 metų, kai Kretingoje gimė [1927] pedagogas, socialinių m. daktaras (1982) Pranas Augutis. 1955-1967 m. mokytojavo Skuodo rajone, Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Nuo 1976-ųjų – Šiaulių pedagoginio instituto, vėliau universiteto dėstytojas, Pradinio mokymo metodikų katedros vedėjas. Mirė 2010 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose.

15 d. – 70 metų, kai Marijampolėje gimė [1947] chirurgas, Plungės rajono centrinės ligoninės vyr. gydytojas (nuo 1981-ųjų iki mirties) Gediminas Mockus. Kurį laiką iki 1981-ųjų dirbo chirurgu Skuode.

18 d. – 90 metų, kai Tirkšliuose, Mažeikių rajone gimė [1927] Lietuvos dailininkas, vienas produktyviausių mozaikų kūrėjas Boleslovas Klova. Kompozitoriaus Vytauto Klovos brolis. Jo tėvas – farmacininkas Julijonas Klova gimė Skuode vargonininko šeimoje, kuris sukūręs šeimą apsigyveno Tirkšliuose, vėliau Palangoje. Mirė Boleslovas Klova 1986 m. gegužės 26 d. Vilniuje.

20 d. – 50 metų, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1967] pedagogas, Skuodo meno mokyklos dailės mokytojas, skulptorius Rimantas Eidėjus.

24 d. – 70 metų, kai Kaune mirė [1947] Lietuvos operos solistė ir režisierė, kompozitorė Julija Dvarionaitė – Montvydienė. Gimė 1893 m. gruodžio 19 d. Ylakiuose, Skuodo rajone.

27 d. – 75 metai, kai Gariuose, Jaroslavlio srityje, Rusijoje gimė [1942] lietuvių aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė. Vaikystėje ji su broliu gyveno mamos gimtinėje Mosėdyje, Skuodo rajone.

29 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Puodkalių kaime gimė [1932] Australijos ryšių technikos inžinierius, visuomenininkas Zigmantas Leonas Budrikis.

29 d. – 30 metų, kai Melburne, Australijoje mirė [1987] kunigas, prozininkas Pranas Vaseris. Gimė 1915 m. kovo 29 d. Skuodo rajono Igarių kaime. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Slapyvardis Erlėnas.
 

Spalis

2 d. -70 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė [1947] pedagogė, S. Daukanto premijos laureatė Adelija Drukteinienė.

3 d. – 190 metų, kai Klaipėdos rajone gimė [1827] poetas, kunigas, Skuodo dekanato Mosėdžio parapijos klebonas Motiejus Žutautas. Mirė 1880 m. sausio 13 d. Mosėdyje.

12 d. – 75 metai, kai Rokiškyje gimė [1942] architektė, bajorų Vainauskų palikuonė Ieva Neniškytė – Kaušinienė. 1949-1953 m. lankė Skuode mokyklą.

14 d. – 80 metų, kai Plungės rajone gimė [1937] pedagogas, ilgametis Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos direktorius (1975-2006) Petras Donatas Tamašauskas. Mirė 2008 m. gruodžio 22 d. Skuode.

15 d. – 60 metų, kai Molėtų rajono Raupiškių kaime gimė [1957] matematikos mokytoja bei Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja (1980-2013) Birutė Drakšienė. Mirė 2013 m. sausio 22 d. Mosėdyje.

15 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Gricaičių kaime gimė [1962] Ylakių gimnazijos muzikos pedagogas, choro dirigentas Algimantas Matutis.

16 d. – 60 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė [1957] biologijos mokytoja metodininkė, ekspertė, Skuodo rajono biologijos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė Irena Kondrotienė. Dirba Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje.

25 d. – 75 metai, kai Gonaičių kaime, Skuodo rajone gimė [1942] poetė Ramutė Girkontaitė.

27 d. – 105 metai, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1912] kunigas Antanas Žvinklys. Gyveno Vokietijoje, nuo 1950-ųjų – JAV. Mirties data nežinoma.

28 d. – 65 metai, kai Kretingos rajone gimė [1952] režisierė, Skuodo rajono Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Augenija Žilinskytė – Bertulienė.

30 d.- 90 metų, kai Brooklyne, JAV mirė [1927] lietuvių choro dirigentas ir vadovas, vargonininkas, kompozitorius Leonas Ereminas. Gimė 1863 m. birželio 23 d. Šarkėje, Skuodo rajone.
 

Lapkritis

1 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone gimė [1942] filologė, socialinių m. daktarė, docentė, keleto mokymo priemonių autorė Irena Saltonaitė – Ramaneckienė. 1974-1978 buvo Lenkimų vidurinės mokyklos direktorė. Gyvena Šiauliuose.

7 d. – 110 metų, kai Ylakiuose, Skuodo rajone gimė [1907] tautodailininkas, medžio drožėjas Anicetas Jonušas. Gyveno ir mirė Kaukolikuose. Mirties data nežinoma.

14 d. – 65 metai, kai Barstyčiuose, Skuodo rajone gimė [1952] istorikas, muziejininkas, muzikantas Evaldas Razgus. Nuo 2007-ųjų liepos – Respublikinio Mosėdžio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorius.

18 d. – 100 metų, kai Skuodo rajono Plaušinių kaime gimė [1917] nusipelnęs agronomas, žemės ūkio mokslų kandidatas, vienas žymiausių Lietuvos užliejamų pievų tyrėjas Juozas Grigalauskas. 1971 m. paskirta Lietuvos valstybinė premija. Mirė 1979 m. sausio 5 d. Vilniuje.

19 d. – 10 metų, kai Mosėdyje mirė [2007] daktaras, Mosėdžio unikalių akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas. Gimė 1925 m. lapkričio 14 d. Kivylių kaime, Skuodo rajone.

20 d. – 60 metų, kai gimė [1957] kunigas, pranciškonas OFM, teologijos m. licencijatas Saulius Bytautas. 1986 m. – vikaras Skuode, aptarnavo Aleksandrijos parapiją.

20 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Večių kaime gimė [1942] literatė Adelė Gedrimaitė – Mosteikienė.

26 d. – 60 metų, kai Irkutske gimė [1957] pedagogė, Kretingos rajono Pedagogų švietimo centro direktorė, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos lektorė Adelė Kubilienė. Mokėsi 1964-1975 Skuodo rajono Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Nuo 1980-ųjų iki 1998 metų gyveno ir dirbo Skuode.

27 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Luknių kaime gimė [1927] tautodailininkas, literatas Valis Girdžiūnas. Mirė 2016 m. kovo 28 d. Luknių kaime.
 

Gruodis

2 d. – 60 metų, kai Telšiuose gimė [1957] gydytojas, Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas, Skuodo sveikatos klubo pirmininkas Virginijus Kiguolis. Nuo 1982-ųjų gyvena Skuode.

8 d. – 75 metai, kai Šiaulių rajono Kušleikių kaime gimė [1942] literatė, bibliotekininkė Ona Budrienė. Nuo 1985-ųjų gyvena Skuode. 2008 m. išleista poezijos knygelė „Tylią valandą ištartas žodis“.

9 d. – 30 metų, kai Sidnėjuje, Australijoje mirė [1987] Plungės miesto knygininkas Povilas Doniela. Gimė 1903 m. sausio 7 d. Skuodo rajono Šatraminių kaime. Pradžios mokyklą lankė Mosėdyje, vėliau baigė 6 gimnazijos klases Skuode. 1932-1944 metais gyveno ir dirbo Plungėje.

14 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1952] mikrochirurgas, habil. biomedicinos m. daktaras, prof. Kęstutis Vitkus.

15 d. – 65 metai, kai Krasnojarsko krašte, Bogotolo rajone gimė [1952] inžinierius hidrotechnikas, Skuodo rajono meras (1997-2007) Liudvikas Žukauskas. Skuode gyvena nuo 1957-ųjų, 1959-1970 mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

18 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Igarių kaime gimė [1947] KTU Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų akredituotos laboratorijos vedėja Violeta Šemetaitė – Bieliūnienė. Gyvena Kaune.

23 d. – 80 metų, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1937] žurnalistė, filologė, tautodailininkė Alma Regina Skruibytė – Granauskienė. Nuskendo 1999 m. liepos 22 d. Plateliuose. Palaidota Mosėdžio kapinėse.

26 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Laumių kaime gimė [1957] tautodailininkas, literatas, kaimo muzikantas Napoleonas Reimontas. Pseudonimas – Laumiškis. Lankė Barstyčių vidurinę mokyklą. Gyvena Laumėse.

27 d. – 80 metų, kai gimė [1937] pedagogė, ilgametė Skuodo rajono Rukų pagrindinės mokyklos direktorė Vida Raštikienė. Mirė 2012 m. birželio 19 d. Skuode.

28 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Nevočių kaime gimė [1937] literatas, kaimo muzikantas Vaclovas Ruika. Mirė 2013 m. rugsėjo 18 d. Nevočiuose.

28 d. – 105 metai, kai Plungės rajono Kepurėnų kaime gimė [1912] kunigas, tremtinys, ilgametis Skuodo dekanato Šačių parapijos klebonas (1960-1986) Vincentas Senkus. Mirė 1986 m. balandžio 29 d. Šatėse, palaidotas Šačių bažnyčios šventoriuje.

 
650 metų, kai gimė [1367] Apuolės pilies kunigaikštytė Danutė Rimgaudaitė. Mirties data nežinoma.

260 metų, kai gimė [1757] istoriko Simono Daukanto motina Kotryna Odinaitė – Daukantienė. Mirė 1847 m. kovo 7 d. Skuodo rajono Kalvių kaime, palaidota Lenkimų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje.

235 metai, kai Kretingos apskrityje, Skuodo-Kretingos krašte gimė [1782] poetas, vertėjas, dvasininkas Antanas Savickis. Baigė Vilniaus universitete mediciną ir Varnių kunigų seminariją. Mirė 1836 m. gegužės 23 d. Žemalėje, Mažeikių rajone.

210 metų, kai Skuode gimė [1807] teisininkas, dramaturgas Aleksandras Brinza. Mirė 1863 m. Varšuvoje.

145 metai, kai Aleksandrijoje, Skuodo rajone gimė [1872] valstietis, miestiečių valdybos raštininkas, knygnešys Povilas Embrasas. Gyveno Telšiuose. Mirties data nežinoma.

60 metų, kai Skuode gimė [1957] UAB „Labtarna“ Vilniuje direktoriaus pavaduotojas, Respublikinės mitybos centro Centrinės laboratorijos vedėjas Remigijus Uščinas.

40 metų, kai Skuode gimė [1977] garsi pianistė, „Dainų dainelės“ (1982) laureatė Ieva Jokubavičiūtė. Gyvena ir kuria Niujorke, JAV.
 

Įžymios datos
 
765 metai, kai Livonijos ordinas nukariavo [1252 m. pabaiga] Keklio sritį – Pietų Kuršą ir Šiaurės vakarų Žemaitiją.

625 metai, kai Kuršo vyskupas savo dalį Keklyje iškeitė [1392] į Livonijos ordino pilį.

460 metų, kai nuo pradėtos vykdyti Lietuvoje valakų reformos pradėjo augti [1557] Notėnų gatvinis kaimas.

450 metų, kai Skuode erdvioje buvusioje turgaus aikštėje pastatytas [1567] Mūro kryžius pirmosioms katalikų misijoms atminti.

450 metų, kai Skuodas istoriniuose šaltiniuose įvardintas [1567] miesteliu.

445 metai, kai Skuodui suteiktos [1572.05.17] miesto privilegijos, Magderburgo miesto teisės. Tai Skuodo savivaldos įkūrimo data.

440 metų, kai Skuode ant Bartuvos dešiniojo kranto pastatyta [1577] pirmoji medinė katalikų bažnyčia. Leidimas buvo gautas 1572 metais. Taip pat sukanka 170 metų, kai Skuodo klebono  Tomo Sudinto rūpesčiu užbaigta sumūryti [1847] dabartinė akmens mūro Švč. Trejybės bažnyčia. Pakonsekruota 1850 m. liepos 16 d. vyskupo M. Valančiaus. Didžiajame altoriuje įdėti Šv. kankinių: Probo, Bonifaco, Faustos ir Vincento relikvijos.

420 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėti Daukšiai, Kernai, Kulai prie Skuodo, Šatraminiai.

390 metų, kai baigėsi [1627], trejus metus tęsusieji, nederliaus ir bado metai Lietuvoje ir Skuodo krašte.

365 metai, kai Žemaitiją niokojo [1652] sausra.

350 metų, kai įkurta [1667] Aleksandrijos gyvenvietė.

225 metai, kai Skuodui pakartotinai suteiktos [1792] Magdeburgo miesto teisės.

225 metai, kai Mosėdyje pastatytas [1792] vandens malūnas. Čia dabar įsikūręs Respublikinis V. Into akmenų muziejus, administracija.

195 metai, kai Lietuvos istorikas Simonas Daukantas parašė [1822] pirmąjį istorijos veikalą lietuvių kalba – „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“.

155 metai, kai Skuode veikusių [1862] sagų dirbtuvės ir odos perdirbimo įmonės gaminiai pasiekdavo Maskvą ir Sankt Peterburgą.

150 metų, kai Mosėdyje įsteigta [1867] valdinė surusinta pradžios mokykla. 1936 metais pradinė mokykla pavadinta P. Karevičiaus vardu.

140 metų, kai pradėjo veikti [1877] Skuodo stačiatikių cerkvė.

125 metai, kai rekonstruoti [1892] Mosėdžio šventoriaus vartai. Pastatyti prieš 1805 metus.

120 metų, kai pastatyta [1897] plytų mūro dabartinė katalikų Ylakių Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.

120 metų, kai pradėjo veikti [1897] Derkinčių medinis vandens malūnas.

115 metų, kai Kaukolikuose atidaryta [1902] pradinė mokykla. 2011/12 metais Kaukolikuose mokyklos nebeliko.

105 metai, kai oficialiai atidaryta [1912] Aleksandrijos pradinė mokykla.

95 metai, kai Udraliuose atidaryta [1922] pradinė mokykla. 2007 metais uždaryta.

90 metų, kai Prialgavoje ir Laumaičiuose atidarytos [1927] pradinės mokyklos.

85 metai, Apuolės piliakalnio šiaurinio pylimo viršuje archeologo generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus rūpesčiu pastatytas [1932] ąžuolinis kryžius. Rajono valdžios nurodymu 1968 m. nupjautas.

85 metai, kai Notėnuose, rytinėje kaimo pakraštyje prie kelio į Šliktinę šauliai pastatė [1932] betoninį Kristaus Karaliaus paminklą. Nugriautas 1962-ais, 1989 m. atstatytas.

85 metai, kai atidarytos [1932] Laumių ir Gondlaukės pradinės mokyklos.

80 metų, kai Mosėdyje įkurta viešoji biblioteka. Per karą buvusi uždaryta, atkurta 1946 m.

80 metų, kai Klauseikiuose atidaryta [1937] pradinė mokykla.

80 metų, kai Gėsaluose pastatytas [1937] Vaserio vandens malūnas.

70 metų, kai Truikinų kaime, prie dabartinės D. Vaserienės sodybos pastatytas [1947] medinis Truikinų Benediktino kryžius su dviem kryžmom.

65 metai, kai Lenkimuose pradėjo darbą [1952] vidurinė mokykla. Čia parapijinė mokykla buvo įsteigta 1780 ir veikė iki 1863-ųjų sukilimo numalšinimo.

65 metai, kai Skuode atidarytas [1952] pirmasis rajone vaikų darželis.

65 metai, kai Ylakiuose įvyko [1952] pirmoji rajone kolūkinė dainų šventė.

60 metų, kai daktaras Vaclovas Intas Mosėdyje pradėjo rinkti akmenis, puošti miestelį [1957].

60 metų, kai Puodkaliuose atidaryta [1957] pradinė mokykla.

55 metai, kai Mosėdyje kilo [1962] didysis miestelio gaisras, sudeginęs beveik visą centrą.

50 metų, kai Skuode atidarytas [1967.02.16] Skuodo vaikų lopšelis/darželis „Liepaitė“.

40 metų, kai Ylakiuose susibūrė [1977] Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas. Vadovai – A. Tautvydas, vėliau A. Žilius.

35 metai, kai Skuode pastatyta [1982] Skuodo „jūros“ užtvanka.

35 metai, kai Pašilės mokykla tapo [1982] aštuonmete mokykla.

30 metų, kai Skuodo parke atidarytas [1987.07.18] Sveikatos takas su medžio skulptūrų ansambliu.

30 metų, kai Skuode vyko [1987.07.17-18] rajoninė aplinkos tvarkymo, liaudies meno ir amatų bei grožio šventė.

25 metai, kai patvirtintas dabartinis Skuodo herbas. Mėlyname lauke – auksiniai vartai su trimis bokštais. Vartų angoje – Šv. Jono Krikštytojo galva auksiniame rate. Šį herbą Skuodas įgijo dar 1572 m. Šv. Jonas Krikštytojas tapo miesto įkūrėjo Jono Chodkevičiaus ir Skuodo miesto globėju. Dabartinį herbą nutapė grafikas Valerijonas Jucys.

25 metai, kai Skuode, miesto parko pradžioje pašventinta [1992.06.14] Tautos kančioms atminti skulptūrinė koplyčios kompozicija, tremtinių paminklas. Pastatytas 1991 m., autorius – skulptorius Vytautas Narušis.

25 metai, kai duris lankytojams atvėrė [1992] Skuodo muziejus. Įsteigtas 1991-ųjų gruodį.

20 metų, kaip išleista [1997] poeto Justino Marcinkevičiaus 2 dalių draminė apysaka „Daukantas“.

20 metų, kai atidengtos [1997.08.17] penkios ąžuolinės figūros pakeliui į Ylakių kapines.

20 metų, kai Šatėse atidengtas [1997] paminklas žuvusiems partizanams.

15 metų, kai Skuode atidaryta [2002.09.01] Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla.

10 metų, kai Laumėse atidengtas [2007.10.13] paminklas žuvusiems partizanams 1945 m. Laumių miške atminti.

10 metų, kai Aleksandrijoje atidengtas [2007.06.17] paminklinis akmuo su gyvenvietės įkūrimo data 1667 m. Paminklo autorius, skulptorius Aloyzas Gureckas.

10 metų, kai Šaukliuose įregistruota [2007] Dalios ir Richardo Apulskių kaimo turizmo sodyba.

10 metų, kai Šatraminiuose, Kazio Meškio sodybos kieme atidengtas [2007] paminklinis akmuo Grybų šventei 2007 m. atminti.

10 metų, kai pirmąkart Skuode surengta [2007.08.15] gėlių fiesta.

5 metai, kai pastatytas [2012, vasara] Barstyčių miestelio simbolis – ąžuolinis stogastulpis „Ketorė viejē“. Stogastulpio autorius, dailininkas Antanas Jankauskas.