2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius


 Kalendoriuje minimos Skuodui ir rajonui svarbios datos bei šiame krašte gimusių, augusių, gyvenusių, dirbusių ir savo gyvenimą paskyrusių miesto, rajono gerovei, asmenybių gimimo ir mirties sukaktys. Nurodomas ryšys su Skuodo kraštu.

 
Sausis

2 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Vizgaudžių kaime gimė (1953) pedagogas, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška.

4 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Igarių kaime gimė (1948) bibliografė, MA centrinės bibliotekos darbuotoja, bibliografijos rodyklių autorė Stanislava Norkūnienė.
       – 30 metų, kai Skuodo rajone, Barstyčiuose mirė (1988) kunigas, spaudos bendradarbis, poetas, Sibiro kankinys Anupras Žukas. Palaidotas Barstyčių bažnyčios šventoriuje. Gimė 1911 m. vasario 18 d. Joniškio rajone. 1949-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžo palaužta sveikata. Nuo 1978-ųjų iki mirties buvo Barstyčių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos klebonas. Spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiu Kaimietis Anupras.
 
7 d. – 115 metų, kai Skuodo rajono Šatraminių kaime gimė (1903) Plungės miesto knygininkas Povilas Doniela. Lankė pradžios mokyklą Mosėdyje, kelias klases Skuodo gimnazijoje. 1931 m. mokėsi Kauno Šv. Kazimiero draugijos knygyne knygų prekybos. 1944-ųjų spalį iš Mosėdžio seniūnijos Šerkšnių kaimo per Klaipėdą ir Kuršių Neriją pasitraukė į Vokietiją. Iš ten, po kelerių metų, į Australiją. Mirė 1987 m. gruodžio 9 d. Sydnėjaus ligoninėje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo urną su pelenais vaikai palaidojo Mosėdžio kapinėse, jo tėvų kape.
 
12 d. – 105 metai, kai Kėdainių rajono Devynduonių kaime gimė (1913) lietuvių literatūros istorikas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojas Jurgis Lebedys. 1940-1941 m. buvo Skuodo gimnazijos direktorius. Mirė 1970 m. liepos 12 d. Molėtų rajone, Inturkės apylinkės Ščiurio viensėdyje. Palaidotas Devynduonių kaimo kapinėse.
          – 95 metai, kai Skuode mirė (1923) kunigas, vertėjas, rašytojas, 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys Matas Kiprijonas Veitas. Gimė 1834 m. Skuodo rajono Veitelių kaime. 1861-1863 m., sukilimo laikotarpiu buvo vikaras Ylakiuose. Įskųstas ir suimtas. Du kartus ištremtas į Rusiją. Į Lietuvą grįžo 1909 m. Nuo 1913-ųjų iki mirties buvo Skuode altaristas. Palaidotas Narvydžių kapinėse.
 
20 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Daukšiuose gimė (1948) gydytojas patalogas, Žemaičių ir žydų kultūros draugijos Plungės skyriaus pirmininkas Petras Beinoras. 1954-1961 m. mokėsi Daukšių septynmetėje, 1961-1965 m. – Lenkimų vidurinėje, 1965-1971 studijavo KMI.
 
25 d. – 15 metų, kai mirė (2003) mokytojas, LDK Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, šaulys Antanas Spudas. Gimė 1904 m. vasario 25 d. Pakruojo rajone. Gyveno Ylakiuose, dirbo Skliaustės mokykloje.
 

 
Vasaris
 
3 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) inžinierius, habil. technologijos m. daktaras Rymantas Jonas Kažys. 1949-1960 metais mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.
 
4 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) karininkas, majoras Vilmantas Eugenijus Pliateris.
 
5 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Dilbikių kaime gimė (1923) žurnalistas Mykolas Jokšas. Baigė dvi gimnazijos klases, mokėsi toliau savarankiškai. 1946 m. buvo Kretingos rajoninio laikraščio „Žemaičių tiesa“ redaktorius. Nužudytas 1946 m. lapkričio 16 d. Skuodo rajone, Notėnuose. Palaidotas Kretingoje.
 
9 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Puodkalių kaime gimė (1928) gydytoja, parazitologė Česlava Leonida Lenkauskaitė.
 
24 d. – 5 metai, kai Ylakiuose mirė (2013) audėja Rozalija Lepaitė-Kaupienė. Gimė 1919 m. rugsėjo 6 d. Skuodo rajono Girdenių kaime. Palaidota Ylakių kapinėse.
         – 5 metai, kai mirė (2013) matematikos mokytojas, ilgametis Mosėdžio vidurinės mokyklos direktorius (1969-1995) Juozapas Jurkšas. Gimė 1936 m. kovo 14 d. Skuodo rajono Klauseikių kaime. Mokėsi Klauseikių pradinėje, Aleksandrijos septynmetėje, Klaipėdos pedagoginėje mokykloje. Baigė VU.
 
25 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Žebrokų kaime gimė (1958) irkluotojas, 1981 m. pasaulio čempionas, irklavimo sporto veteranas Zigmantas Gudauskas.
       – 10 metų, kai mirė (2008) žurnalistas Algirdas Berželionis. Gimė 1940 m. vasario 16 d. Eišiškių apskrities Giniūnų kaime. 1968-1971 m. dirbo Skuodo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redaktoriumi.

Vasario mėnesį – 110 metų, kai Krokuvoje, Lenkijoje mirė (1908) publicistas, istorikas, teisininkas Liubomiras Gadonas. Gimė 1831 m. gruodžio 16 d. Skuode.
 

 
Kovas

1 d. – 50 metų, kai Skuode gimė (1968) senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja, filologijos m. daktarė Žavinta Sidabraitė.
 
6 d. – 90 metų, kai Skuodo rajone, Daukšiuose gimė (1928) partizanų ryšininkė, laisvės kovų dalyvė, tremtinė, Sausio 13-osios brolijos narė Jadvyga Malūkaitė-Petkevičienė. Mokėsi Daukšių pradinėje, Mosėdyje ir Skuodo gimnazijoje. Baigusi medicinos kursus, 1944-ais dirbo karo ligoninėje Mosėdyje. Nuo 1945-ųjų buvo Žalgirio ir Šekų miškuose veikiančių partizanų ryšininkė. 1951 metų rudenį ištremta į Sibirą. 2002 m. Lietuvos Prezidento apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Mirė 2015 m. vasario 22 d. Šiauliuose.
 
15 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Pagramontės kaime gimė (1923) choro dirigentas, vargonininkas, dainų kūrėjas, kompozitorius Jonas Statkus. Mirė 2003 m. kovo 14 d. Klaipėdoje. Palaidotas Skuodo rajono Šačių kaimo kapinėse.
 
20 d. – 125 metai, kai Skuodo rajono Rumšaičių kaime gimė (1893) žurnalistas, rašytojas, vaistininkas Juozas Pronskus. Slapyvardis Aklasmatė. Baigė Barstyčių pradžios mokyklą, savo jėgomis 1913 m. Vilniuje ir Petrapilyje vaistinės mokinio kursą. Mirė 1984 m. gegužės 21 d. Kanadoje, Winnipege.
      – 95 metai, kai Radviliškio rajone gimė (1923) poetė, Kretingos rajono garbės pilietė Bronė Rimkevičiūtė-Liniauskienė. 1955-1957 m. mokytojavo Skuode. Mirė 2017 m. gegužės 28 d. Kretingoje. Palaidota Kretingos senosiose kapinėse.
 
25 d. – 110 metų, kai Skuodo rajone, Barstyčiuose gimė (1908) vargonininkas, liaudies menininkas, drožėjas, poetas ir savamokslis žemaičių kanklininkas bei dramos ratelio režisierius Pranas Dargis. Mirė 1990 m. sausio 8 d. Barstyčiuose.
 
28 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Gėsaluose gimė (1948) agronomas, žurnalistas ir poetas, Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Stasys Jonauskas. Mokėsi Gėsalų aštuonmetėje, Skuodo vidurinėje, 1965-1970 studijavo LŽŪA Agronomijos fakultete, 1979-1981 lankė Maskvos M. Gorkio literatūros institute aukštuosius literatūros kursus. 1967-1979 ir 1981-2005 m. dirbo Skuodo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje.
 


Balandis

1 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Kentaučių kaime gimė (1938) žurnalistas, publicistas, prozininkas Laimonas Inis. 1956-1970 metais gyveno ir dirbo Skuode. 1956-1958 buvo Skuodo rajoninės bibliotekos vedėjas.
     – 75 metai, kai Plungės rajono Pučkorių kaime gimė (1943) estrados dainininkas Benediktas Gadeikis. Su tėvais ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Po dešimties tremties metų, grįžę į Lietuvą, apsistojo Skuodo rajone, netoli Aleksandrijos Kivylių kaime. 1967 m. pradėjo dainuoti vokaliniame instrumentiniame ansamblyje „Vilniaus aidai“, vėliau, „Nerijoje“, Klaipėdos „Meridiane“. Mirė 2000 m. birželio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas Skuodo rajono Aleksandrijos kapinėse.
 
3 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Užluobės kaime gimė (1938) gydytojas terapeutas, habil. biomedicinos m. daktaras, prof. Jurgis Algirdas Pliuškys.
        – 65 metai, kai Mažeikių rajone, Sedoje gimė (1953) tautodailininkas siuvinėtojas Antanas Petrauskas. Gyvena Skuodo rajone, Pašilėje.
      – 15 metų, kai Skuode mirė (2003) lituanistas, politikas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos pirmininkas (1990-1994), Laisvės kovų sąjūdžio narys Vytautas Mačiulis. Gimė 1930 m. kovo 21 d. Šatėse. Mokėsi 1937-1941 Skuodo pradinėje, 1942-1950 m. Skuodo gimnazijoje. Studijavo VU. 1957-1990 metais dirbo Skuodo vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoju.

8 d. – 60 metų, kai Kaune gimė (1958) pedagogė, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė. Užaugo Skuode. Mokėsi 1965-1976 Skuodo 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1983-ųjų mokytojauja Skuode, nuo 2004-ųjų yra P. Žadeikio gimnazijos direktorė.

15 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Jedžiotų kaime gimė (1943) pedagogė, literatė, tremtinė Žirena Raštikytė-Pečiulienė. Mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje. 1949 su tėvais ištremta į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą grįžo 1958 m.

17 d. – 95 metai, kai Kaltinėnų valsčiaus Pagrybės kaime gimė (1923) gydytojas mikrochirurgas, biomedicinos m. daktaras, 1941 m. birželio 22 d. sukilimo dalyvis, LDK Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius Mečislovas Vitkus. 1951-1953 m. dirbo Skuodo rajoninės ligoninės vyr. gydytoju ir Chirurginio skyriaus vedėju. Mirė 2012 m. liepos 9 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.
        – 80 metų, kai Skuodo rajono Stripinių kaime gimė (1938) pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Stasė Valužienė. Mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje.

23 d. – 45 metai, Skuodo rajone, Mosėdyje gimė (1973) filologijos magistrė, žurnalistė ir poetė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė. Mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje, studijavo Šiaulių universitete. Nuo 1991 metų dirba Skuodo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, nuo 2006 m. yra laikraščio redaktorė.

29 d. – 95 metai, kai Platelių parapijoje, Užpelkės kaime gimė (1923) kunigas, tremtinys, Skuodo dekanato dekanas (1975-1993), Skuodo klebonas Petras Pranas Palšis. Mirė 1993 m. balandžio 24 d. Skuode. Palaidotas Plungės rajono Beržoro bažnytkaimio kapinėse.
          – 85 metai, kai Kaune mirė (1933) kunigas, garbės kanauninkas, rašytojas, literatūros istorikas, knygnešių rėmėjas ir globėjas, publicistas Juozas Tumas – Vaižgantas. Gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Anykščių rajone, Svėdasų valsčiaus Maleišių kaime. 1895-1898 m. Skuodo rajone, Mosėdžio vikaras.
 


Gegužė

5 d. – 65 metai, kai Krasnojarsko krašte gimė (1953) farmacininkė, vaistinės „Skopolija“ direktorė Jovita Ažondenytė-Anužienė.

9 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Kulų II kaime gimė (1923) audėja Petronėlė Gaubytė-Liktorienė.

10 d. - 80 metų, kai Skuodo rajono Mikulčių kaime gimė (1938) muzikos pedagogas, choro ir orkestro dirigentas, LR kariuomenės majoras, LDK Gedimino V laipsnio ordino kavalierius (Riterio kryžius) Justinas Jonušas. Mokėsi Tėvelių septynmetėje, Klaipėdos muzikos mokykloje, VPI Muzikos fakultete. 1991 m. suorganizavo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos pučiamųjų instrumentų orkestrą. Mirė 2013 m. gruodžio 27 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
       – 60 metų, kai Gumbinėje, Gusevo mieste (Kaliningrado sritis) gimė (1958) dailininkas Konstantinas Gruzincevas. Su žmona skuodiške Laima nuo 1981-ųjų gyveno ir kūrė Skuode.

12 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Barstytalių kaime gimė (1943) tautodailininkas, literatas Vaclovas Pocius. Mirė 2002 m. birželio 3 d. Notėnuose. Palaidotas Barstyčių kapinėse.

19 d. – 15 metų, kai JAV mirė (2003) kunigas, pranciškonas, poetas Kazimieras Leonardas Andriekus. Gimė 1914 m. liepos 15 d. Skuodo rajone, Barstyčiuose.

23 d. – 85 metai, kai Plungės rajone gimė (1933) tautodailininkė tekstilininkė, žurnalistė Aniceta Šimkutė-Krajinienė. 1950-1968 m. dirbo Skuodo rajoninio laikraščio „Pergalė“, paskui „Mūsų žodis“ redakcijoje.

28 d. – 95 metai, kai Skuodo rajone, Mosėdyje gimė (1923) gydytojas, terapeutas, biomedicinos m. daktaras, KMU Pulmonologijos klinikos docentas Jonas Vytautas Bakšys.

29 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Kervių kaime gimė (1948) kraštotyrininkė, bibliotekininkė, pedagogė Vida Rušinskienė.

31 d. – 85 metai, kai Palangoje gimė (1933) Lietuvos žemės ūkio nusipelnęs inžinierius, ilgametis Skuodo rajono „Žemės ūkio technika“ vadovas Jonas Algimantas Adiklis. Mirė 2014 m. liepos 30 d. Skuode. Palaidotas Palangos miesto kapinėse.
 

 
Birželis
 
7 d. – 55 metai, kai Radviliškio rajono Grinkiškio kaime gimė (1963) tautodailininkas Vidmantas Kleiva. Gyvena Skuodo rajone, Mosėdyje. 2003 metais, Mosėdžio 750-ojo jubiliejaus proga, miestelį papuošė jo sukurtas stogastulpis – meška neša akmenį.
 
10 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Šekų kaime gimė (1938) literatė, kaimo šviesuolė, visuomenininkė Jadvyga Ruginienė. Mirė 2017 m. birželio 7 d. Daukšiuose. Palaidota Mosėdžio kapinėse.

16 d. – 195 metai, kai Telšiuose mirė (1823) teisininkas, poetas Antanas Jackus Klementas. Gimė 1756 metais Skuodo rajono Laumių kaime.

17 d. – 50 metų, kai Skuode gimė (1968) Vilniaus Gedimino technikos universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovas ir dirigentas Rolandas Lukošius. Mokėsi 1975-1983 m. Skuodo vidurinėje mokykloje, 1976-1983-aisiais – Skuodo vaikų muzikos mokykloje, trimito klasėje, 1983-1987 m. Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1987-1994 m. studijavo KU Muzikos akademijoje trimito klasės pučiamųjų instrumentų orkestro dirigento specialybę. 1993-2007 metais dirbo Skuodo meno mokykloje.

23 d. – 155 metai, kai Šarkėje, Skuodo rajone gimė (1863) lietuvių choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius Leonas Ereminas. Nuo 1891-ųjų gyveno JAV, Niujorke. Mirė 1927 m. spalio 30 d. Niujorke.

24 d. – 90 metų, kai Salantų valsčiaus Žeimių kaime gimė (1928) rezistencinės kovos dalyvis, politinis kalinys Adolfas Preibys. Bendradarbiavo vietinėje spaudoje, rašė atsiminimus. Mirė 1998 m. birželio 16 d. Skuodo rajone, Ylakiuose. Ten ir palaidotas.

29 d. – 95 metai, kai Užluobės kaime gimė (1923 m.) kraštotyrininkė Ona Gauriliūtė. Mirė 1999 m. sausio 8 d. Skuode. Palaidota Narvydžių kapinėse.

30 d. – 95 metai, kai gimė (1923) gydytoja Elena Bloškienė. 1962-2002 metais dirbo Skuode gydytoja, 1963-1978-aisiais buvo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Skuodo rajoninio komiteto pirmininkė. Mirė 2010 m. vasario 20 d. Skuode.
 

 
Liepa

1 d. – 85 metai, kai Šiaulių rajono Raudėnų kaime mirė (1933) kunigas kanauninkas, publicistas, knygnešių rėmėjas Kazimieras Pakalniškis. Slapyvardis – Dėdė Atanazas. Gimė 1866 m. vasario 22 d. Kretingos rajone, Salantų valsčiaus Gedgaudžių kaime. Mokėsi Skuodo rajono Mosėdžio pradžios mokykloje. 1890-1893 metais buvo Mosėdžio vikaras.

7 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Šliktinės kaime gimė (1933) nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, ilgametis Mosėdžio kolūkio pirmininkas (1971-1993) Apolinaras Kvietkauskas. Mirė 2007 m. sausio 4 d. Mosėdyje.

13 d. – 50 metų, kai Skuodo rajone, Lenkimuose gimė (1968) žurnalistas Arūnas Jonušas.
        – 65 metai, kai Irkutsko srities Šamankoje mirė (1953) Skuodo krašto knygnešys, tremtinys, spaudos bendradarbis Antanas Šilgalis. Gimė 1885 m. spalio 17 d. Skuodo rajono Kulų II kaime.

14 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Paluknės kaime gimė (1943) choro dirigentė, muzikos pedagogė Joana Kervytė-Jablonskienė.

15 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Baksčių kaime gimė (1963) žurnalistė, lituanistė Aldona Jasienė.

17 d. – 15 metų, kai mirė (2003) aktorė Emilija Danilevičiūtė-Dapšienė. Gimė 1922 m. kovo 26 d. Skuode.

18 d. – 120 metų, kai Skuode gimė (1898) agronomas, spaudos bendradarbis Jonas Bertašius. Mirė 1975 m. spalio 20 d. Čikagoje.

19 d. – 35 metai, kai Skuodo rajone, Kaukolikuose gimė (1983) lietuvių estrados dainininkė Mia – Vilija Pilibaitytė.

21 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Miesto Kalniškių kaime gimė (1928) Skuodo rajoninės bibliotekos vedėjas (1958-1961), kolekcininkas Aleksandras Kubilas.
 

 
Rugpjūtis

1 d. – 25 metai, kai Skuode mirė (1993) tautodailininkė, literatė, tremtinė Adolfina Karalienė. Gimė 1909 m. lapkričio 20 d. Skuodo rajono Luknių kaime. Mokėsi Paluknės, Skuodo mokyklose. 1941 m. ištremta į Sibirą.

2 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Aleksandrijoje gimė (1948) choro dirigentė, muzikos pedagogė Violeta Zališauskaitė-Tursienė.

5 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Užluobės kaime gimė (1923) tautodailininkas, medžio drožėjas Folgentas Pučkorius. 1932-1938 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje.

6 d. – 10 metų, kai JAV, Čikagos priemiestyje Westchester, Ilinojaus valstijoje mirė (2008) gydytojas, visuomenės veikėjas, JAV kariuomenės majoras Ferdinandas Vytautas Kaunas Kaunackis. Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Skuodo rajono Kivylių dvare.

7 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) advokatė, teisės m. habil. daktarė, Lietuvos Sąjūdžio narė Zita Šličytė.

11 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1948) kultūros darbuotoja, Ylakių kultūros namų direktorė Ieva Gineitytė-Draukšienė. Mirė 2011 m. sausio 17 d. Ylakiuose.

13 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Juodeikių kaime gimė (1953) tautodailininkas, restauratorius Vytautas Narmontas. Mirė 1998 m. lapkričio 18 d. Klaipėdoje.

15 d. – 120 metų, kai Švėkšnos seniūnijoje, Šilutės rajone gimė (1898 m.) pedagogas, istorikas, publicistas, kultūrologas Petras Sūdžius. 1925 m., 1935-1938 m. mokytojavo Skuodo gimnazijoje. Žuvo 1941 m. birželio 25 d. Džiuginėnuose. Palaidotas Beržoro kapinėse.

18 d. – 105 metai, kai Skuodo rajono Ylakaičių kaime gimė (1913) tremtinys, Šaulių sąjungos narys, literatas Steponas Mickus-Mickevičius. Baigė Ylakių progimnaziją. Dar prieš karą įsijungė į Šaulių sąjungos veiklą. 1941 m. birželio 22 d. sukilimo Kaune dalyvis. 1944-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1986 m. Apsigyveno Skuode. 2003 m. gruodžio 4 d. įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino medalis. Mirė 2011 m. rugpjūčio 16 d. Skuode.

25 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Pakalniškių kaime gimė (1933) inžinierius, medienos technologas, technologijos m. daktaras, docentas Bronislovas Papreckis.

29 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Laumių kaime gimė (1963) juvelyras, profesionalus menininkas Juozas Bertašauskis.
 

 
Rugsėjis

17 d. – 120 metų, kai Skuodo rajono Giršinų kaime gimė (1898) pranciškonė, sesuo Augustina, poetė Ona Galdikaitė. Slapyvardis Vynmedžio šakelė. Dailininko Adomo Galdiko sesuo. Moterų pranciškonių vienuolyno Padvariuose steigėja. 1950-1955 kalėjo Komijos šiaurėje, Intos ir Abezės lageriuose. Mirė 1990 m. vasario 5 d. Kaune.

19 d. – 25 metai, kai Vilniuje mirė (1993) lietuvių dainininkė (sopranas), vokalo pedagogė Elena Mažrimaitė-Dirsienė. Gimė 1914 m. rugpjūčio 29 d. Liepojoje. Augo Skuodo rajono Šarkės kaime.

20 d. – 60 metų, kai Lenkimuose gimė (1958) pedagogė, Lietuvos Seimo narė Levutė Staniuvienė.
        – 60 metų, kai Skuodo rajono Mažųjų Rūšupių kaime gimė (1958) verslininkas, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas Stanislovas Grušas.
 


Spalis

3 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Truikinų kaime gimė (1948) pedagogė, istorijos ir visuomenės mokslų specialistė, kraštotyrininkė Irena Kontenienė. Baigė Skuodo vidurinę mokyklą ir VU Istorijos fakultetą. Nuo 1976-ųjų mokytojavo Šatėse. 1999 m. Istorikų draugijos konkurse už darbą „Šačių vidurinės mokyklos istorija“ paskirta pirmoji vieta ir premija.

4 d. – 135 metai, kai Rumšaičių kaime gimė (1883) istorikas, kultūros veikėjas, knygelių autorius, knygnešys Bronius Untulis. Mirė 1977 m. sausio 28 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.
      – 110 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė (1908) Lietuvos kariuomenės puskarininkas, vachmistras, Pagėgių pasienio užkardos darbuotojas, šaulys Pranas Černeckis. Mirė 1946 m. rugsėjo 16 d. Rusijos tolimuosiuose rytuose, prie Ochotsko jūros, Nagajevo įlankos, Magadano srities Nagajevo gyvenvietėje.

6 d. – 55 metai, kai Anykščiuose gimė (1963) Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas, literatas Virgilijus Pajarskas.

9 d. – 110 metų, kai Liepojoje gimė (1908) kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, trombonininkas, kultūros ir meno veikėjas Jonas Švedas. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose. 1918-1919 m. lankė Ylakių pradinę, 1921-1924 – Ylakių progimnaziją. Mirė 1971 m. spalio 15 d. Vilniuje.

15 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone, Lenkimuose gimė (1943) literatė, pedagogė Aldona Mončienė.

16 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Erkšvos kaime gimė (1933) Lietuvos nacionalinės bibliotekos bibliotekininkė Juzefa Zonytė. Mirė 2003 m. sausio 7 d. Vilniuje. Palaidota Skuodo rajone, Ylakių kapinėse.

18 d. – 125 metai, kai Skuodo rajono Giršinų kaime gimė (1893) žymus lietuvių dailininkas, grafikas, scenografas Adomas Galdikas. Mirė 1969 m. gruodžio 7 d. Niujorke, JAV. Palaidotas Brukline, Cypress Hill kapinėse.

26 d. – 60 metų, kai Kaune gimė (1958) kompozitorius, muzikantas, etnomuzikologas Algirdas Klova. Skuodas jam yra jo senelio, farmacininko Julijono Klovos tėviškė.

27 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) Skuodo motokroso komandos įkūrėjas, motobolo komandos Skuode pradininkas, LDAALR RK pirmininkas Petras Kocius.

28 d. – 225 metai, kai Skuodo rajono Kalvių kaime gimė (1793) Lietuvos istorikas, folkloristas, vertėjas Simonas Daukantas. Pasirašinėjo Jokūbo Laukio, A. Dagio, M. Šauklio, J. Girdenio, J. Einoro, K. V. Mylės, Jokūbo, Jono Davynakio, Jono Raganiaus, A. Žeimio, J. Purvio, A. Vareikio slapyvardžiais. Mokėsi Kretingos pradinėje, Žemaičių Kalvarijos domininkonų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. 1822 baigė VU. Dirbo Rygoje, Sankt Peterburge. 1841 m. iš carinės valdžios gautas leidimas steigti parapines lietuviškas mokyklas Lietuvoje. 1850-aisiais grįžo į Žemaitiją. Mirė 1864 m. gruodžio 6 d. Akmenės rajone, Papilėje. Ten, ant piliakalnio ir palaidotas.
 

 
Lapkritis

4 d. – 60 metų, kai Plungės rajono Mačiūkių kaime gimė (1958) literatė Marytė Lenkšienė. Gyvena Skuodo rajono Puokės kaime.

9 d. – 30 metų, kai Skuode gimė (1988) klarnetininkas Rimvydas Savickas. Skuode lankė meno mokyklą. Mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje, Fullertono Kalifornijos valstijos universitete Los Andžele.

15 d. – 15 metų, kai Skuode mirė (2003) tautodailininkas, medžio drožėjas, melioratorius Petras Brazauskas. Palaidotas Narvydžių kapinėse. Gimė 1929 m. kovo 20 d. Radviliškio rajono Mikailiškių kaime. Į Skuodą 1953-aisiais atvyko iš Šilutės rajono Rusnės gyvenvietės, kur dirbo žemėtvarkininku.

16 d. – 5 metai, kai Vilniuje mirė (2013) dailininkas vitražistas Bronius Grušas. Gimė 1932 m. rugpjūčio 20 d. Skuodo rajono Gailiškių kaime, prie nedidelio Gaivenio upelio. Nuo 2001-ųjų vasaros vadovavo Ylakių vaikų dailės vasaros stovyklai.

18 d. – 70 metų, kai Lazdijų rajone gimė (1948) kraštotyrininkė, Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos seniūnė (1995-2009) Valė Šaudytė-Būdienė.

25 d. – 10 metų, kai Telšiuose mirė (2008) JE Telšių vyskupas, KU garbės daktaras, LDK Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, Skuodo garbės pilietis Antanas Vaičius. Palaidotas Telšių katedros šventoriuje prie savo paties pastatyto akmeninio Rūpintojėlio, šalia vyskupų P. Maželio ir J. Pletkaus kapų. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime. Mokėsi Šačių, Mosėdžio mokyklose, Skuodo gimnazijoje. 1946-1951 studijavo Telšių, Kauno kunigų seminarijose. 1982 m. vasarą nominuotas Telšių vyskupijos vyskupu.

27 d. – 65 metai, kai Skuode gimė (1953) tautodailininkas Liudas Brazauskas.
 

 
Gruodis

3 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Būdvietės kaime gimė (1908) feljetonistas, žurnalistas Albinas Valentinas. Redagavo humoristinį žurnalą „Aitvaras“. Mirė 1967 m. kovo 6 d. JAV, Čikagoje.

6 d. – 85 metai, kai Skuode mirė (1933) kunigas kanauninkas, vertėjas, memuaristas ir visuomenės veikėjas Pranciškus Žadeikis. Palaidotas Narvydžių kapinėse. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Varnių valsčiaus Parešketės kaime. 1915 – 1933-ųjų, iki mirties buvo Skuodo parapijos klebonas ir Skuodo dekanato dekanas. 1918 metų rudenį, kartu su kitais, įsteigė Skuode gimnaziją. Skuodo krašto įvykius aprašė memuarų dviejų dalių knygoje „Didžiojo karo užrašai“ (1921, 1925).

10 d. – 80 metų, kai Prienų rajono Remonos kaime gimė (1938) gydytojas, tremtinys Juozas Šalčius. Nuo 1962-ųjų iki 2001 m. pabaigos dirbo Skuodo centrinės ligoninės Ylakių ambulatorijos gydytoju terapeutu. Mirė 2006 m. spalio 26 d. Ylakiuose.

12 d. – 65 metai, kai Rietave gimė (1953) technologijos m. habil. daktaras Rimvydas Simutis. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose. 1960-1971 mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje.

15 d. – 155 metai, kai Kėdainių rajono Ramygalos valsčiaus Suradgalio kaime gimė (1863) kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešių globėjas Antanas Vytartas. 1886-1888 m. kunigavo Mosėdyje. Mirė 1932 m. vasario 8 d. Marijampolės rajono Kalvarijos miestelyje.
        – 120 metų, kai Šiaulių rajone gimė (1898) prozininkė, kritikė ir vertėja Barbora Mejeraitė. 1936-1939 m. mokytojavo Skuode. Mirė 1982 m. sausio 3 d. Šiaulių rajone, Kurtuvėnuose.
        – 50 metų, kai Telšiuose mirė (1968) pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas muziejininkas Adolfas Nezabitauskis. Palaidotas prie Salantų Gargždelės kapinėse. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Skuodo rajono Baidotų kaime. 1918-1921 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje. 1946-1949 metais buvo Mosėdžio mokyklos direktorius. 1949 m. suimtas. Kalėjo Vorkutoje, Abezėje. Grįžo į Lietuvą 1956 m. Dirbo Šiaulių „Aušros“, 1968 m. perėjo dirbti į Žemaičių muziejų „Alka”.

19 d. – 125 metai, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1893) operos solistė ir režisierė Julija Dvarionaitė-Montvydienė. Kompozitoriaus Balio Dvariono sesuo. Mirė 1947 m. rugsėjo 24 d. Kaune.
         – 45 metai, kai JAV, Čikagoje mirė (1973) lietuvių karininkas, generolas leitenantas Povilas Plechavičius. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Gimė 1890 m. vasario 1 d. Židikų valsčiaus Bukončių vienkiemyje. 1918-1919 m. Skuode veikė Povilo Plechavičiaus apsaugos būrio štabas. 1938-1939 m. pastatytuose rūmuose įsteigė Skuode kiną, perstatė Skuode vokiečio H. Elerio malūną. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais lenkais.

21 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Luknių kaime gimė (1928) kultūros darbuotojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas, Lietuvos Sąjūdžio narys, žymus Lietuvoje balandininkas Kazys Girdžiūnas. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Mirė 2011 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Palaidotas Skuodo rajono Narvydžių kapinėse.
     – 60 metų, kai Skuodo rajono Viršilų kaime gimė (1958) žurnalistas, Šilutės rajoninio laikraščio „Pamarys“ redaktorius, UAB „Litera“ direktorius Petras Skutulas.

24 d. – 145 metai, kai Skuodo rajono Prialgavos kaime gimė (1873) Evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas Frydrichas Megnis. Mirė 1950 m. spalio 9 d. Žemaičių Naumiestyje, ten ir palaidotas.

27 d. – 100 metų, kai Raudonių kaime gimė (1918) šaulys, Antrojo pasaulinio karo dalyvis Augustinas Ašoklis. Emigravo į JAV. Mirė 1993 m. gegužės 6 d. JAV, Cicero mieste. Šio miesto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse palaidotas šalia motinos ir sesers.

30 d. – 115 metų, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1903) tautodailininkas Valerijonas Jonušas. Nuo 1909-ųjų su tėvais atsikėlė gyventi į Kaukolikų kaimą. Tiksli mirties data nežinoma.
 

 

Be tikslios datos

145 metai, kai Mosėdyje gimė (1873) milo spaudėjas, knygnešys Petras Vaškys. Skulptoriaus Petro Vaškio tėvas. Mirė 1952 m.

120 metų, kai Skuodo rajono Luknių kaime gimė (1898) tautodailininkas, medžio drožėjas, tremtinys, Paryžiaus pasaulinio meno parodos sidabro medalininkas (1937) Alfonsas Girdžiūnas. Mirė 1966 m. Kalėdų savaitėje Žirnikų kaime. Palaidotas Lenkimų kapinėse.

110 metų, kai Raudonių kaime gimė (1908) Žemaitijos partizanų vadas Fortunatas Ašoklis. 1942-1944 buvo Ylakių valsčiaus viršaitis, Lietuvos pasipriešinimo nacių okupacijai dalyvis, LLA narys. Nukankintas kalėjime 1946 m. rugsėjo 24 d. Telšiuose. Jo slapyvardžiai: Pelėda, Silkoša, Jonas Vilkas.

110 metų, kai gimė (1908) pirmasis valstybinės Skuodo viešosios bibliotekos vedėjas Jeronimas Jankauskas. Bibliotekai vadovavo 1939-1944 m. 1944-ųjų spalį iš Narvydžių kaimo per Liepoją (Latvija) pasitraukė į Vokietiją. Tolimesnis gyvenimas nei mirties data nežinoma.

100 metų, kai Ukrainoje, Nikolajeve gimė (1918) laivų statybos inžinierius Leopoldas Balsys. Kompozitoriaus Eduardo Balsio brolis. Skuode su tėvais ir broliais gyveno dešimt metų. Čia lankė pradžios mokyklą. 1931-aisiais išsikėlė į Klaipėdą. Mirė 1987 m. Kanadoje.

100 metų, kai Skuodo rajono Pašilės kaime mirė (1918) valstietis, siuvėjas, knygnešys Viktoras Norkus. Gimė 1865 metais Luobos kaime. Palaidotas Ylakių kapinėse.

95 metai, kai Mažeikių rajono Butikių kaime gimė (1923) dainininkas, tenoras, vokalo dėstytojas Vladas Usinas. Mokėsi Skuodo rajone: Luoboje lankė pradinę, Ylakiuose progimnaziją. 1945 m. išvyko į Klaipėdą.
 
80 metų, kai Skuodo rajono Kriaunų kaime mirė (1938) dievdirbys, koplyčių, bažnyčios altorių statytojas, vargonų meistras, kaimo muzikantas, giedotojas Domas Malakauskas. Gimė 1861 m. Drupių kaime.

70 metų, kai Joniškio rajono Rukuižių kaime gimė (1948) teisininkas Algirdas Gailiūnas. 1978-1987 metais dirbo teisėju Skuode.
 

 
Įžymios datos

1165 metai, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart minima (853) Apuolė.

765 metai, kai Pietų Kuršo žemių padalijimo akte minimi (1253.04.05) Apušėnų dvaras (Prialgavos vietovė), Gėsalai, Luoba, Mosėdis, Notėnai, Skuodas, Šakalių ir Veitelių kaimai.

670 metų, kai Livonijos ordino kariuomenė nusiaubia (1348) šiaurinę Žemaitiją.

640 metų, kai Apuolės kunigaikštytė Danutė Rimgaudaitė apgynė (1378) Apuolės pilį nuo Kardininkų ordino.

600 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas (1418) Krakių kaimas.

460 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas (1558) Barstyčių kaimas (18 valakų).

450 metų, kaip istoriniuose šaltiniuose minimas (1568) Bareikių miestas, kurį įkūrė grafas Jonas Chodkevičius.

450 metų, kai Erkšvos kalno viršūnėje pastatyta (1568) medinė koplyčia. Ji 1922 m. perstatyta jau su varpine, kuri 1955 m. sudegė.

450 metų, kai LDK Žygimantas Augustas Žemaitijos žemes – Skuodo miestelį ir dvarą, Ylakius, Narvydžius, Šates, Truikinus padovanojo (1568.08.08) Žemaičių seniūnui Jonui Chodkevičiui. Per Skuodą ėjo didysis Rytprūsių kelias.

430 metų, kai Barstyčiams suteiktos (1588) savivaldos teisės.

420 metų, kai pirmąkart istoriniuose šaltiniuose minima (1598) Šarkė.

390 metų, kai istoriniuose šaltiniuose minima (1628) Skuodo muitinė.

310 metų, pirmąkart istoriniuose šaltiniuose minimas (1708) Gedrimų kaimas.

310 metų, kai istoriniuose šaltiniuose minima (1708) Ylakių plytinė.

240 metų, kai Lietuvos kunigaikštis Aleksandras Sapiega (m.1795) Skuodo rajono Truikinų kaime pastatė (1778) medinę koplyčią.

230 metų, kai bajoras Tadas Jagminas Barstyčiuose pastatė (1788) pirmąją medinę bažnyčią.

200 metų, kai Vaičaičiuose pastatyta (1818) pirmoji medinė Šv. Onos koplyčia.

175 metai, kai įsteigta (1843) Ylakių parapija, iki tol buvusi Skuodo parapijos filija.

170 metų, kai pastatyta (1848) Daukšių koplytėlė.

155 metai, kai 1863 m. sausio 22 d. prasidėjo sukilimas Varšuvoje, vadinamas Sausio sukilimu. Lietuvoje sukilimas prasidėjo 1863 m. vasario 1 d. Žemaitijoje sukilėliai reikalavo iš Skuodo išvesti carinę kariuomenę.

135 metai, kai Ylakiuose Vindašių sodyboje lankėsi (1883) Vincas Kudirka.

125 metai, kai Luknių kaimo ūkininkų lėšomis nukaldintas ir į Skuodo varpinę įkeltas (1893) antrasis Skuodo varpas.

125 metai, kai Šliktinėje veikė (1893-1949) Mačiūkių pradinė mokykla.

110 metų, kai įkuriama (1908) Barstyčių parapija, iki tol buvusi Žemaičių Kalvarijos filija.

110 metų, kai pradėjo veikti (1908) Barstyčių valdinė pradinė mokykla.

110 metų, kai suorganizuoti pirmieji lietuviški vakarai Ylakiuose, Mosėdyje, Skuode.

100 metų, kai JE Žemaičių vyskupijos vyskupas Pranciškus Karevičius koncekravo naują mūrinę Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.

100 metų, kai atidaryta (1918.11.07) Skuodo gimnazija.

100 metų, kai atidarytos (1918) valdinės pradinės mokyklos Gėsaluose, Vižančiuose.

90 metų, kai Skuode įkurta (1928) Simono Daukanto draugija, kurios žinioje buvo knygynas ir skaitykla.

90 metų, kai atidaryta (1928) Narvydžių pradinė mokykla.

90 metų, kai pastatytas (1928) Truikinų Nepriklausomybės paminklas – Mūro kryžius, prie Aleksandrijos bažnyčios.

80 metų, kai Luobos upės skardyje, Užluobės kaimo ūkininko Juozapo Žadausko lėšomis, baigtas statyti (1938) Užluobės Lurdas.

80 metų, atidaryta (1938) Luobos pradinė mokykla.

85 metai, kai Skuode pastatyta (1933) sviesto gamykla.

70 metų, kai atidaryta (1948) Gėsalų viešoji biblioteka.

65 metai, kai atidarytos (1953) Aleksandrijos, Lenkimų, Notėnų, Barstyčių Daukšių viešosios bibliotekos.

60 metų, kai atkastas (1958) didžiausias Lietuvoje Barstyčių (Puokės) akmuo.

55 metai, kai įkurta (1963) Didžiųjų Rūšupių viešoji biblioteka.

30 metų, kai atidengtas (1988) Gėsalų medžio skulptūrų ansamblis, simbolizuojantis aplinkinių kaimų upelius.

25 metai, kai užbaigta (1993) naujos 200 vietų Skuodo ligoninės statyba.

25 metai, kai Lenkimuose atidengtas (1993.10.28) paminklas Simonui Daukantui.

20 metų, kai pradėjo veikti (1998) Skuodo televizijos retransliacijos bokštas. Aukščiausias statinys rajone.

15 metų, kai Skuodo dekano Stanislovo Anužio rūpesčiu, įsteigtai (1996) Kaukolikų koplyčiai, suteiktas (2003) Šv. Ansgaro vardas.

15 metų, kai Skuodo mieste pastatytas (2003.06.20) paminklas miesto įkūrėjui Jonui Jeronimui Chodkevičiui.

10 metų, kai atidengtas (2008.10.19) atminimo ženklas žuvusiems partizanams Gėsaluose.