mobili versija | standartinė versija
main-image

Birutė Sruogienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vedėja

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

3.Išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;

4.Išmanyti raštvedybos taisykles;

5.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

6.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

7.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

1.Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

2.Rengia ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojui teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metinius veiklos planus (iki einamųjų metų gruodžio 15 d.) ir ataskaitas (tekstines ir statistines; pagal grafiką);

3.Kontroliuoja ir analizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metinių veiklos planų vykdymą;

4.Užtikrina, kad būtų vykdomos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriui pavestos užduotys;

5.Kuruoja stažuotojų veiklą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;

6.Koordinuoja seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimą bei su tuo susijusių paslaugų teikimą, organizuoja seminarus, konferencijas, parodas ir kitus renginius (mokama paslauga);

7.Rūpinasi savo ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu: apie esamą kvalifikacijos kėlimo poreikį praneša Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai;

8.Koordinuoja Skuodo krašto istorinio ir kultūrinio paveldo skaitmeninimo darbus Skuodo mieste;

9.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje diegia naujas darbo formas (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracija);

10.Dalyvauja rengiant skaitybos tyrimų anketas, klausimynus;

11.Dalyvauja atliekant skaitybos tyrimus, analizuoja skaitybos tyrimų rezultatus ir teikia jų išvadas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai;

12.Dalyvauja rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose skaitymo ir bibliotekų dokumentų fondų tyrimuose;

13.Teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams bei Skuodo rajone veikiančių švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams;

14.Sudaro ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniajam bibliotekininkui (administracija) teikia darbuotojų atostogų ir darbo šeštadieniais grafikus;

15.Dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;

16.Rūpinasi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus įvaizdžiu;

17.Savo kompetencijos ribose bendradarbiauja su žiniasklaida, bendrojo lavinimo mokyklomis, Skuodo miesto seniūnija, Skuodo muziejumi, Skuodo rajono kultūros centru, Skuodo krašto bendruomene, Skuodo atviru jaunimo centru ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

18.Koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą su Skuodo rajono švietimo įstaigomis, Skuodo muziejumi, Skuodo rajono kultūros centru, Skuodo krašto bendruomene, Skuodo atviru jaunimo centru ir kitomis įstaigomis;

19.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos siųstus raštus ir juos vykdo;

20.Planuoja ir organizuoja Skaitytojų klubo veiklą;

21.Sudaro visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams vienodas galimybes gauti reikiamus dokumentus, informaciją, pasinaudoti skyriaus teikiamomis paslaugomis ir t. t.;

22.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus nutarimus;

23.Seminarų, pasitarimų tikslinių išvykų metu savo kompetencijos ribose teikia metodinę pagalbą, konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir skyrių, aptarnaujančių vartotojus, darbuotojus vartotojų aptarnavimo ir renginių organizavimo klausimais;

24.Šeštadieniais (pagal grafiką) dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje;

25.Kontroliuoja ir atsako už darbo drausmės ir darbo režimo laikymąsi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje;

26.Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir veda Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus renginius, įskaitant ir viešųjų erdvių kultūrinius renginius Skuodo rajone ir už jo ribų;

27.Dalyvauja atrenkant ir užsakant dokumentus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondui formuoti;

28.Inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus paslaugomis;

29.Ieško partnerių ir rėmėjų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus renginių ir projektų įgyvendinimui;

30.Įvairiems fondams rengia ir teikia projektų paraiškas;

31.Pavaldiems darbuotojams formuoja metines veiklos užduotis;

32.Organizuoja ir koordinuoja savanorių, įskaitant ir tarptautinius savanorius, veiklą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;

33.Atlieka pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimą (pagal suformuotas metines veiklos užduotis), veiklos vertinimo išvadas teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriui;

34.Reklamuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

35.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

36.Atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.