mobili versija | standartinė versija
main-image

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita


IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Informacija pagal veiklos segmentus

Nematerialiojo turto pasikeitimas

Ilgalaikio turto pasikeitimas

Atsargų vertės pasikeitimas

Išankstiniai mokėjimai

Gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Finnsavimo sumos pagal šaltinius

Trumpalaikės mokėtinos sumos

Kitos pajamos

Darbo užmokesčio sąnaudos

Finansinės rizikos valdymo ataskaita